Regulamin obowiązujący od 1 października 2018 r.                                                    

Definicje

I. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1. Sklep Internetowy – sklep internetowy afa.shop.pl, dostępny pod adresem www.afa.shop.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia.

3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy regulamin. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy sprzedaży lub Dropshippingu należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Oświadczenie woli złożone przez Klienta za pomocą Strony Internetowej, telefonicznie lub listownie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

5. Strona – Sprzedawca, Dostawca i Klient.

6. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

7. Towar – stanowiące własność Sprzedającego lub Dostawcy produkty prezentowane w Sklepie internetowym oraz w katalogu wysyłkowym afa.shop.pl

8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub pomiędzy Dostawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub listownej.

9. Umowa dropshippingu mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą

10. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub katalogu wysyłkowego AFA SHOP polegający na przeniesieniu procesu wysyłki ze Sprzedawcy towaru na Dostawcę. Rola Sprzedawcy w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do Klienta. Ponadto Sprzedawca inkasuje należności przekazuje je w imieniu Klienta do Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Sprzedawca kojarzący Dostawcę z Klientem nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży z Dostawcą.

11.  Dostawca – podmiot będący stroną umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym lub w AFA SHOP, zawieranej z Klientem obowiązany do dostarczenia Towaru wraz z rachunkiem.

12. Sprzedawca – firma Armit prowadząca sprzedaż detaliczną oraz pośrednicząca w transakcji sprzedaży na zasadach Dropshippingu z siedzibą firmy: ul. Garncarska 9, 61-817 Poznań. Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP: 5311189769, Regon: 365115588.

13. Prowizja – wynagrodzenie należne Sprzedawcy od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów i przekazywanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

14. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pomocą Strony internetowej, telefonicznie lub listownie zawierające w szczególności informację w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub umożliwiające przekazanie woli Klienta Dostawcy w celu zrealizowania zamówienia na zasadach Dropshippingu.

a. W przypadku Dropshippingu Sprzedawca nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży z Dostawcą. Sprzedawca oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie w imieniu Klienta należności.

b. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.

c. Wszystkie informacje zawarte w ofercie internetowej oraz katalogowej odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

d. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia w modelu Dropshippingu możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy.

e. W przypadku kiedy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od całości lub części umowy, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail lub telefonicznie. Dokonana przez Kupującego zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Dostawcę zwrócona niezwłocznie od momentu skutecznego poinformowania Kupującego o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

f. Z tytułu zawartej umowy Dropshippingu nie służą Klientowi względem Sprzedawcy żadne roszczenia powstałe w związku z tą lub przyszłą Umową. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca.   

g. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz w zakresie przekazania Dostawcy uiszczonych przez Klienta należności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży.

h. Sprzedawca nie ma obowiązku udzielenia informacji w zakresie danych identyfikujących Dostawcę w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykorzystania dla celów konkurencyjnej działalności gospodarczej albo ograniczenia lub zakłócenia działalności gospodarczej Sprzedającego. Informacje te, jako posiadające wartość gospodarczą, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2003.153.1503 z późn. zm.).

15. Cena – wartość Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu internetowego lub w katalogu AFA SHOP w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

16. Zadatek - kwota wpłacona przez Klienta w celu rezerwacji Towaru. W razie realizacji zamówienia, zadatek zaliczany jest na poczet wartości zamówienia. W razie rezygnacji z zamówienia zadatek przepada.

17. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opubl. w Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep internetowy i katalog wysyłkowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet, środków komunikacji elektronicznej lub w modelu Dropshippingu przekazuje wolę Klienta Dostawcy

2. Klient może składać Zamówienie przez stronę www.afa.shop.pl drogą elektroniczną (adres: afa.shop.pl@gmail.com), listownie na adres (ul. Głogowska 16/44, 60-734 Poznań) z dopiskiem "Armit" oraz telefonicznie (nr: 94 717 33 21).

3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.

4. Klientów Sklepu internetowego obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

6. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Informacja o cenie podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz w katalogu wysyłkowym ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzenia na e-mail, telefonicznego lub listownego. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu internetowego błędnej informacji o cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem potwierdzenia, o których mowa w zdaniu pierwszym.

8. Użytkownik korzystający ze strony internetowej Sklepu internetowego zobowiązany jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.

9. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.

III. Składanie Zamówień

1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone po:

a. wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego,

b. złożeniu deklaracji kupna drogą telefoniczną, 

c. akceptacji regulaminu Sklepu internetowego.

2. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.

3. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie deklaracji Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, lub telefonicznie, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz Cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i jest potwierdzeniem przez Klienta, że wie, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny wskazanej w wiadomości.

IV. Rezerwacja produktu

1. Zamówiony produkt zostaje zarezerwowany tylko po wcześniejszej wpłacie przez Klienta zadatku w wysokości 50 zł. Kwota zadatku odliczana jest od ceny produktu. 

2. Zadatek należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 72114020040000390276365982, w tytule podając imię i nazwisko Zamawiającego. 

3. Wpłatę należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia, w przeciwnym razie Sprzedawca nie gwarantuje, że zamówiony produkt będzie dostępny. 

4. Zgodnie z art. 394 § 1 Kodeksu Cywilnego, jeżeli Klient zrezygnuje z zamówienia, zadatek przepada. 

5. Zmian w zamówieniach można dokonywać przed dokonaniem płatności. Po opłaceniu zamówienia, zmiana lub rezygnacja z zamówionego produktu będzie skutkowała utratą zadatku w kwocie 50 zł za każdy zmieniony produkt.

V. Dostawa Towaru.

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD jedynie pod wskazany przez Klienta w złożonym Zamówieniu adres. Cena przesyłki to 20.00 zł.

2. W przypadku zamówienia katalogu AFA SHOP lub pocztówek, zamówienie jest dostarczane przez Sprzedawcę listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie pod wskazany przez Klienta w złożonym Zamówieniu adres. Koszt przesyłki standardowej do 350g to 6,30 zł. Czas zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej to trzy dni robocze.

3. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić od jednego do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.

4. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia.

5. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

6. W umowie Dropshippingu warunki dostawy reguluje Regulamin Dostawcy.

VI. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru.

Cena za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta po złożeniu zamówienia w następujący sposób:

1) przelewem (tradycyjnym) na rachunek bankowy Sprzedawcy nr:

- 72 1140 2004 0000 3902 7636 5982

2) środkami ze sklepowego portfela

3) za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online

4) kartami do budek telefonicznych wybranych operatorów wg. zasad opisanych w punkcie 4 a) Giełda kart.

4 a) Giełda kart

1. Sprzedawca dopuszcza możliwość zapłaty za produkty ze sklepu AFA SHOP kartami do budek telefonicznych wskazanych przez Sprzedającego Operatorów.

2. Kupujący ma do wykorzystania 70% wartości nominalnej wymienianych na produkty kart. Karty mogą zostać wymienione wyłącznie na produkty dostępne w sklepie internetowym na stronie www.afa.shop.pl oraz w katalogu sprzedażowym “AFA SHOP”, którego właścicielem i wydawcą jest Sprzedawca. Kupujący akceptując regulamin sklepu jest świadomy, że nie otrzyma za karty telefoniczne gotówki i nie podlegają one zwrotowi, a w sytuacji braku zamówionego produktu może je wymienić wyłącznie na inne produkty dostępne w sklepie AFA SHOP.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do otwarcia kart w celu weryfikacji ich rzeczywistego salda.

4. Jeżeli po rozpakowaniu kart Sprzedawca nabierze uzasadnionych podejrzeń, że karty zostały wcześniej rozpakowane i mogły być użyte, a zatem saldo na kartach może być mniejsze od wartości kart deklarowanej przez Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży i odesłania kart na koszt Kupującego.

5. Kupujący jest świadomy, że wymieniając na produkty karty, które były wcześniej używane popełnia przestępstwo z art. 286§1 Kodeksu karnego, tj. doprowadzenie Sprzedawcy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia go w błąd, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

VII. Formy zwrotów środków.

1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną  przez Klienta on-line sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy Klienta.

2. W przypadku płatności kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta

VIII. Postępowanie reklamacyjne.

1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.

2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji, reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: afa.shop.pl@gmail.com i określać dane Klienta, jego adres, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną.

5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru Klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności Towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

7. W modelu Dropshippingu reklamacje rozpatrywane są zgodnie z regulaminem Dostawcy.

IX. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych, a także:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.

6. Towar powinien być zwrócony w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: ARMIT, ul. Głogowska 16/44, 60-734 Poznań na koszt Kupującego.

7. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za zwrócony towar w terminie do 14 dni.

8. Klient może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.

9. W modelu Dropshippingu sposób odstąpienia od umowy określa regulamin Dostawcy.

X. Odpowiedzialność Sprzedawcy.

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

b. skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

c. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

d. treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego,

e. za niedostępność Strony internetowej Sklepu internetowego wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich.

3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

XI. Spory między Stronami.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania Strony występującej w charakterze powoda.

XII. Prawa autorskie.

1. Treść umieszczona na Stronie internetowej Sklepu internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

XIII. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca - firma Armit Lilia Roszyk z siedzibą przy ul. Garncarskiej 9, 61-817 Poznań. NIP: 5311189769 , REGON: 365115588

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. 

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

XIV. Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014, poz. 827).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego afa.shop.pl
                  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).................................

(miejscowość, data)

Armit

ul. Głogowska 16/44

60-734 Poznań
Ja/My(*) ………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………………………………………...................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………………......................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………….............................................................

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………….................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………
Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu internetowego afa.shop.pl

                                   Polityka COOKIES

1.    Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.    Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

o    dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

o    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5.    W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.    W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

o    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

o    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

o    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

o    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

o    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.    Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl